Инновацион ғоя ва маҳсулотлар намойиши

Мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривож­лантириш иқтисодиётимиз барқарорлигини таъминлашда муҳим ўрин тутмоқда.

Айниқса, ёш йигит-қизларни ишбилармон­лик муҳитига кенг жалб этилаёт­гани диққатга сазовордир.

Жойларда республикамизнинг та­ниқ­ли ва тажрибали тадбиркорла­ри томо­нидан ёшларга зарур маслаҳат ҳамда тавсиялар бериш, уларни қўл­лаб-қув­ватлашга қаратилган маҳорат машғулот­лари ташкил этилиши эъти­роф­га лойиқ. Шундай тадбирлардан бири Навоий шаҳридаги "Ёшлар мар­кази"да ҳам кўтаринки руҳда бўлиб ўтди.

Тадбирда вилоят ҳокими Қ. Турсунов иштирок этиб, тадбиркор ёшлар сафи кенгайиб бораётгани, уларни рағбат­лан­тириш, йўл-йўриқ кўрса­тиш, инно­ва­цион ғояларини ҳаёт­­га татбиқ этиш доим эътибордалигини алоҳида таъ­кид­лади. Учрашув доирасида Хал­қаро бизнес ва технологиялар уюшма­си раи­си Ҳикмат Абдураҳмонов, шу­нингдек, юртимиздаги "Dekos" ва "Deli" компания­лари асосчилари Ҳасан ва Ҳусан Мама­саидов, "Offise Market" компаниясига асос солган Улуғбек Ҳожиаҳмедовлар билан тад­биркор­ликка қизиқадиган ўқувчи, талабалар ва ҳудуддаги ёш ишбилар­монлар иштирокида давра суҳбати ташкил қилинди.

Бизнесда катта тажрибага эга меҳ­монлар илк тад­бир­кор­лик йиллари, машаққатлар ва бу­гунги муваффақият сир­лари ҳақида сўзлаб беришди. Жумладан, Ҳ. Абдураҳмонов "Ўзбек — Хитой савдо уйи" фао­лияти ҳақида тўх­та­ларкан, ўн икки йил ичида мамлака­ти­миз­га 100 миллион доллардан зиёд маблағдаги ускуна ва тех­нологиялар келтирилгани, айни пайтда ўзи асос солган компанияларда юзлаб инсон­лар меҳнат қилаётгани, дунё­нинг кўплаб давлатларида бў­либ, уларнинг бизнес соҳа­си­даги билимларни ўргангани ҳа­қида гапирди.

— Муҳими, тадбиркор бир неча қадам олдинда юриши керак, — деди у. — Қай­­си йў­на­лиш бўйича янги иш қилин­маган бўлса, сиз шу йўлдан бо­ринг. Бозорни, талаб ва так­лиф­­ни ўрганиш­дан тортин­манг. Кузатувчанлик — бу бў­лажак тадбиркорнинг муҳим фази­лат­ларидан бири. Шун­дай экан, ўр­га­ниб, билим олиб, янги ғоя­ларни амал­да қўллаш­га инти­линг. Ана шунда муваф­фақият то­мон қадам ташлаган бўласиз.

Шундан сўнг ёш ҳунарманд, фермер, тадбиркорлар томо­ни­дан ишлаб чиқа­ри­лаётган маҳсулотлар кўргазмаси бў­либ ўтди. Ундаги йигит-қизлар­нинг фаол иштироки меҳмон­лар­да катта таас­­сурот қолдир­ди. Айниқса, Кармана тумани­даги 21-умумий ўрта таълим мак­табининг 9-синф ўқувчиси Ҳумоюн Ҳайдаров яратган "Ақл­ли шамоллатгич" кўпчилик эъ­тиборини тортди. Ускуна фав­қу­лодда вазиятлар учун қулай бў­­либ, хонада газ ҳиди се­зи­ли­ши билан "Эҳтиёт бўлинг, хо­нада газ!" деган ёзув­­ли сиг­нал билан огоҳлантиради. Ҳ. Ҳайдаров бу ғояси билан жо­­рий йил Тошкент Политех­ника музейида бўлиб ўтган "Ёш ихтирочилар — 2018" респуб­лика кўрик-танловида "Энг яхши му­ҳан­дислик иши" но­ми­нациясида ғолиб бўл­ди. Шу­нингдек, Навбаҳор тумани­да­ги 2-умумий ўрта таълим мак­табининг 10-синф ўқувчиси Бег­зод Одилов ярат­ган электр сезувчи датчиги, "Гиёҳ" ху­су­сий клиникаси лабораторияси хо­дими Бобур Туробовнинг био­электрон лабораториянинг мобиль иловасини яра­тиш ғоя­си қизиқиш би­лан кутиб олин­ди. Хусусан, Б. Туро­бов­нинг сўз­­­­­лари­­га кўра, бу ғоя амалга ошса, ла­бо­ратория таҳлил­лари на­ти­жаси бе­мор­нинг мо­биль ало­қа во­ситаларига тўғ­ри­дан-тўғри электрон тарз­да юбо­ри­ла­ди. Бу вақт, масо­фани тежаши билан фу­қа­ро­ларга қу­лайлик яратади.

— Навоийда биринчи бор бў­ли­ши­миз, — дейди Ҳасан ва Ҳусан Мамасаи­дов­лар. — Бош­қа вилоятларда ҳам се­ми­нарларда қатнашиб ке­л­яп­­миз. Лекин навоийлик ёш­лар­нинг ўзгача иштиёқи, тад­бир­корликка қизиқиши бизни хур­­санд қилди. Ҳудудда катта им­­кониятлар бор. Улардан сама­рали фойдаланиш ке­рак. Бу бо­рада били­мимиз, тажри­ба­­­миз билан ўртоқлаш­дик. Ёш­ларда ёр­қин келажакка ишонч уйғотгани­миз­ни яна бир юту­ғимиз деб ҳисоб­лайман.

Эътироф этиш жоизки, кўр­газмада ви­­лоят ҳокими томо­ни­дан ёш тадбир­кор­ларни қўл­лаш, улар ихтиросини та­ко­мил­лаштириш мақсадида 65 мил­лион сўм пул маблағи аж­ратилди.

— Бугунги тадбирда ичимлик суви си­­фатини яхшилашда ку­мушдан фой­даланиш ҳақидаги инновацион ғоям билан қат­нашяп­ман, — дейди Навоий дав­­лат кончилик институти 2-босқич та­лабаси Гулжана Кулатова. — По­ли­мер қувур­ларга кумушни ўрнатиш сув си­­фатини яхшилаб тури­ши­ни тажрибада синадим. Яъни, 10 грамм кумуш 50 ку­бо­метр сув­­ни тоза сақлаб туради. Ло­йиҳамни янада ри­вож­лан­ти­риш учун уч миллион сўм маблағ аж­ра­тилди. Эъти­бордан хур­санд­­­ман. Таниқли тад­бир­кор­лардан тавсия олиш имконига ҳам эга бўлдим.

Куннинг иккинчи ярмида бош­­ланган "Маҳорат машғулот­лари" ёшлар билан гавжум бўлди. Унда йигит-қизлар ўз­лари­­ни қизиқ­тир­ган савол­лар­га меҳ­мон­лар то­­монидан ба­таф­сил жавоб олишди.

Шунингдек, тадбир даво­ми­да Навоий эркин иқтисодий зона­сида жойлашган "Green line profil" қўш­ма корхонаси ҳам­да НКМКга қарашли Навоий ма­ши­на­соз­лик заво­дига саёҳат уюштирилди. Бир сўз би­лан айтганда, маҳорат маш­ғулот­лари уну­тилмас таас­сурот­лар­га бой бўлди.

Манба dustlikbayrogi.uz

Агарда мақолада хатони учратган бўлсангиз, унда хато матнини белгилаб, CTRL + ENTER тугмасини босинг ва сайт маъмурига хабарнома жўнатинг.


Ижтимоий тармоқда тарқатиш: